Unidade didáctica María Josefa Wonenburger Planells

Portada unidade didáctica María Josefa Wonenburger Planells

María Josefa Wonenburger Planells foi unha matemática galega, ata hai pouco tempo máis coñecida fóra das nosas fronteiras que no noso país. Esta unidade didáctica pretende divulgar entre o alumnado de educación secundaria a figura desta científica e dar deste xeito un referente próximo de muller entregada na súa vida laboral e persoal, que tivo que superar importantes dificultades para conseguir desenvolver unha actividade profesional acorde cos seus méritos e o seu currículo.
As persoas expertas en igualdade coinciden en que é nestas etapas da formación, e mesmo antes, cando se pode e debe influír na formación do alumnado, sen diferenzas por razón de sexo, para que logo as poñan en práctica na súa vida persoal e profesional.

A linguaxe alxebraica e a resolución de ecuacións sinxelas forman parte dos temarios de Matemáticas desde os primeiros cursos da educación obrigatoria. Unha das cuestións fundamentais é decidir como se aborda o ensino destes contidos, co fin de que o alumnado chegue a dominar a máis universal das linguaxes e adquira destreza na resolución de problemas. A nosa proposta consiste en transmitir contidos relativos a eses temas a través da figura da destacada matemática galega María Wonenburger. Isto serviralles de exemplo de superación, de esforzo e de modelo a seguir. Cremos que lles resultará máis sinxelo aprender matemáticas combinándoas con problemas reais e con outras materias, á vez que tentamos transmitirlles valores fundamentais nesta etapa crucial da súa formación, entre os cales poderiamos destacar a igualdade de xénero.

A maioría dos exercicios e actividades contidos na unidade poden ser utilizados en calquera dos cursos da ESO. 
Con este traballo buscamos cubrir, entre outros obxectivos, o ensino da materia, familiarizar o alumnado coas matemáticas e dar a coñecer a vida dunha muller que lles sirva de exemplo e referente. 

É importante que, ademais de aprender conceptos e resolver problemas, o alumnado, unha vez finalizada a unidade, reflexione entre outras cuestións sobre:

  • Unha muller estudando Matemáticas naquela época.
  • Unha estudante en Madrid, lonxe do seu medio familiar.
  • Unha licenciada que opta por irse aos EE.UU. para realizar a súa tese doutoral.
  • A única profesora de Matemáticas na Universidade.
  • Unha investigadora e docente preocupada polo seu alumnado.
  • Unha investigadora que se move entre varias universidades e países.
  • Unha investigadora que publica nas mellores revistas.
  • Unha investigadora que forma alumnos/as e crea escola.
  • Unha persoa que o deixa todo sen pedir nada a cambio.
  • Cómo influíu na súa traxectoria persoal e profesional a súa condición de muller.

Para alcanzar os  obxectivos, formularanse enunciados de problemas nos cales se introduciron datos e situacións relativos á vida cotiá, facendo un percorrido polas etapas máis destacadas da vida de María Wonenburger e tratando de que o alumnado se senta identificado con algúns deles. Ademais, cremos que a súa motivación pola materia se verá incrementada pois María Wonenburger foi unha persoa que realizou grandes achegas no ámbito da álxebra.