Axuda

Convocatoria do Programa de Comunicación e Sensibilización Social 2009 (Diverciencia)

Orde do 22 de abril de 2009 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións correspondentes a accións de comunicación e divulgación cientí

Subvencións para a implantación de plans de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

Orde IGD/1738/2009, do 19 de xuño, pola que se convocan as axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a implantación de plans de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes,

Subvencións aos Programas Sectoriais de investigación aplicada, PEME I+D e I+D Suma para o 2009

Orde do 24 de xuño de 2009 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións correspondentes aos programas sectoriais de Investigación aplic

Convocatoria das subvencións para a mobilización, dinamización e sistematización da innovación para o 2009

Orde do 2 de xullo de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a mobilización, dinamización e sistematización

Axudas para dotacións de unidades de I+D e investimentos innovadores para o 2009

Orde do 2 de xullo de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para dotacións de unidades de I+D dentro das empres

Subvencións para Postgraos sobre Estudos Feministas, de Mulleres e de Xénero

Poderán solicitar e percibir as subvencións obxeto da presente convocatoria as persoas xurídicas seguintes, que, en todo caso, deberán propor a execución de Estudos Universitarios de Postgrao sob

Subvencións para Postgraos sobre Estudos Feministas, de Mulleres e de Xénero

As subvencións teñen como obxetivo fomentar a realización de actividades e seminarios no ámbito da Universidade, relacionadas coas áreas de competencia do Instituto da Muller, excepto as activida

Subvencións para o fomento da investigación e a innovación empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia 2009

Orde do 22 de xullo de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da investigación e a innovación emp

Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino (EMEGA)

Resolución do 3 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións para o apoio ao emprendemento feminino (programa Emega) e se procede á súa convocatoria.

Convocatoria pública de selección de empresas para participar no programa Consolida de información e asesoramento a mulleres

Resolución do 3 de agosto de 2009 pola que se anuncia a convocatoria pública para a selección de 17 empresas para participar no programa de asesoramento e acompañamento individualizado dentro do pr