Investigación

El turismo en el espacio rural, como una estrategia de desarrollo. Una comparación a nivel europea

Dende o seu inicio o turismo rural fui formulado como un axente dinamizador das economías locais e regionais e como unha estratexia de desenvolvemento que ofrezca unha alternativa económica á agric

Construcciones sintácticas de sustantivos deverbales: los complementos adnominales con DE

Preséntase un estudo dos complementos adnominais con de no interior das frases nominais que teñen como núcleo un sustantivo deverbal. A tese consta de dúas partes diferenciadas.

El estudio del participio en función adjetiva en alemán, español y francés en distintas metodologías gramaticales contemporáneas

A) As teorías gramaticais O primeiro capítulo compara as teorías de distintas metodoloxías acerca do participio. Comézase con Tesnière, seguindo con Glinz.

Uma certa ambiçao de gloria. Trajectória, redes e estratégias de Teresa de Mello Breyner nos campos intelectual e do poder en...

Com este trabalho pretendemos contribuir para entender e esclarecer os mecanismos de funcionamento dos repertórios ilustrados em Portugal, quais os grupos responsáveis pola sua introduçom, os secto

The use of comunication strategies by spanish learners of english. A study of the collaborarive creation of meaning...

Director/a: Ignacio Palacios Martínez

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela

E. Montero Ríos e Cidade de Santiago

Estudio da figura do xurisconsulto galego E.

Conversión in present day english: the problem of directionality and other relevant issues.

Director/a: Ignacio M. Palacios Martínez

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela

La estructura urbana de A Coruña

Ó longo deste traballo de investigación defínense os elementos que interveñen no proceso de conformación da estructura urbana duna cidade, así como as interrelacións existentes entreos mesmos, toma

Diseño de una metodología y un sistema de ayuda a la decisión espacial para la planificación de los usos del suelo rural...

Os cambios que está experimentando o medio rural fan cada vez máis necesario o emprego de ferramentas para a axuda á toma de decisións á hora de vincular actividades e territorios e viceversa.

Charterización and dynamics of the cultural landscapes in Galicia with GIS and remote sensing for planning and management...

Nesta investigación desenroláronse varios métodos para a caracterización e estudo da dinámica das paisaxes culturais en Galicia, con SIX e teledetección para a súa aplicación e xestión.